Medezeggenschapsraad (MR) 

De wet op de medezeggenschap geeft de MR, bestaande uit ouders en schoolteam, de mogelijkheid het schoolbeleid ten aanzien van tal van zaken te beïnvloeden. De wijze waarop dit gebeurt, is vastgelegd in het reglement van de MR. De raad bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. De raad is voorts bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden, de school betreffende. Hij is bevoegd over deze aangelegenheden aan het bevoegd gezag voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. De raad heeft instemmingsrecht of adviesrecht bij bepaalde beleidsvoornemens van het bestuur, afhankelijk van het onderwerp van de besluitvorming.  
 
De MR bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding: 


De MR vergadert ongeveer 6 maal per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en worden in school of online gehouden. De directeur is vrijwel altijd aanwezig als adviserend lid op uitnodiging van de MR. De leden treden na drie jaar af, maar zijn herkiesbaar.  

Het reglement van de MR ligt op school ter inzage. Klik hier voor het jaarverslag van schooljaar 2022-2023.

De MR houdt in zijn besluitvorming altijd rekening met de belangen van verschillende groepen, maakt daarover een afweging en probeert onderling tot overeenstemming te komen. 

Bij vragen over schoolse zaken kunt u ons mailen via het volgende adres: mr.montessori@edumarevpr.nl

Regioraad en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Vertegenwoordigers van de medezeggenschapsraden van de scholen van Edumare vormen samen de Regioraad. Afgevaardigden van de Regioraad kunnen zitting nemen in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De Regioraad en de GMR houden zich uitsluitend bezig met zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle bij Edumare aangesloten scholen.