Protocollen

Protocollen kunnen helpen bij het bepalen van de juiste stappen om te komen tot oplossingen. Een protocol is een (gedrags)overeenkomst, meestal in de vorm van een aantal uit te voeren stappen. Daarnaast zijn er ook  richtlijnen en lijsten van afspraken en regels. Op de eerste plaats de protocollen zoals die voor de scholen binnen onze stichting zijn vastgesteld. Daarnaast overzichten van afspraken die voor onze school zijn gemaakt. Door deze schriftelijk vastgelegde  afspraken proberen we duidelijkheid te scheppen en daardoor de samenwerking  tussen school, ouders en kind te vergroten.

Pestprotocol