Vertrouwenspersoon

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden af en toe fouten gemaakt. Op onze school is dat niet anders. Zit je iets dwars, heb je een probleem of klacht? Je kunt ergens terecht! 

Bij klachten, zorgen of problemen komen soms de interne vertrouwenspersoon en/of de externe vertrouwenspersoon in beeld. Zij zijn beide belangrijk, maar hebben een verschillende taak. De interne vertrouwenspersoon is iemand op school. Hij of zij is dichtbij, snel te bereiken en gemakkelijk aanspreekbaar. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk: iemand van buiten de school én buiten onze stichting. Hij of zij staat meer op afstand en is objectiever.De interne vertrouwenspersoon kan advies vragen aan de externe vertrouwenspersoon. Bijvoorbeeld over hoe zaken het beste aangepakt kunnen worden en wat de juiste procedure is in bepaalde situaties. De contacten de vertrouwenspersonen zijn in principe strikt vertrouwelijk, behalve als de situatie om anders handelen vraagt.

Interne vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is binnen de school een aanspreekpunt voor zowel leerlingen als voor ouders en leerkrachten. De vertrouwenspersoon heeft verschillende taken:

·        Hoort het probleem aan en geeft advies.

·        Verwijst eventueel naar de externe vertrouwenspersoon.

·        Neemt in overleg contact op met ouders, directie of andere direct betrokkenen.

·        Kan advies vragen bij externe instanties, zoals Veilig Thuis, GGD of jeugdarts. 

·        Bemiddelt, behalve in het geval van seksuele intimidatie. Bij seksuele intimidatie wordt direct doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon.

·        Neemt initiatieven voor preventie.

·        Bemiddelt en zoekt naar oplossingen.

·        Geeft voorlichting en doet beleidsaanbevelingen.

·        Helpt ook (bijvoorbeeld met doorverwijzing) zonder de inhoud van de klacht te kennen.

De interne vertrouwenspersoon van onze school is Michiel van der Meer. Ouders, leerlingen en collega’s kunnen met eerdergenoemde personen contact opnemen  via michiel.vandermeer@edumarevpr.nl Uiteraard kun je ook naar school bellen of binnenlopen. 


Externe vertrouwenspersoon 

Het bevoegd gezag heeft de beschikking over een vertrouwenspersoon die fungeert als aanspreekpunt bij klachten. De contactpersonen en het bevoegd gezag kunnen verwijzen naar deze vertrouwenspersoon of u kunt zelf contact zoeken met de externe vertrouwenspersoon als u van mening bent dat uw klacht onvoldoende serieus genomen wordt. De taak van de externe vertrouwenspersoon is na te gaan of de klacht opgelost kan worden door bemiddeling of dat er aanleiding is tot het indienen van een klacht. Desgewenst begeleidt de externe vertrouwenspersoon u bij de verdere procedure. Bijvoorbeeld bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie of door bijstand te verlenen bij het doen van aangifte bij politie of justitie.  

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon:  

Sonja Deutz is de externe vertrouwenspersonen van Onderwijsgroep EduMare. Zij is bereikbaar op T: 010-4071599 of E: s.deutz@cedgroep.nl