Wie werken er op onze school?

Schoolleiding

Directeur 
De directeur heeft de dagelijkse leiding van de school. Zij onderschrijft onze huidige visie en schoolcultuur. De directeur is verantwoordelijk voor het onderwijs, personeel, financiën, gebouwen, interne en externe relaties. 

Onderwijsgevenden
Leerkrachten 
Ons team bestaat uit enthousiaste, professionele en gemotiveerde groepsleerkrachten, allemaal met een hart voor onze leerlingen en voor het onderwijs. De leerkrachten hebben de verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan en de zorg voor de kinderen. Ook zijn we kritisch op ons eigen onderwijs. We stellen daarom hoge eisen aan onze leerlingen en aan onszelf. Samen werken wij aan kwalitatief goed onderwijs, waarbij we openstaan voor nieuwe ontwikkelingen en voor elkaars hulp. Wij zijn er op gericht onze kwaliteiten continu te ontwikkelen, te verbeteren en in te zetten binnen de school. De leerkracht is het eerste aan­spreekpunt voor de ouders als het over het onderwijs aan hun kind gaat.

Onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners
Op school hebben wij ook onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners. Zij ondersteunen de leerkrachten waar mogelijk en hebben bij ons op school vaste taken. Ze zijn vaak het verlengstuk van de handen van de juf of meester. Passend bij onze visie op leren, blijft de leerkracht de professional die de instructie geeft, maar hoort de onderwijsassistent zeker bij ons team en denken zij mee in de ontwikkeling van de school.

Vakleerkracht Bewegingsonderwijs
Vanuit Stichting Push geeft er een vakdocent bewegingsonderwijs aan onze groepen 1 t/m 8. De midden- en bovenbouw krijgen twee lessen per week in sporthal De Eendr8. De onderbouw krijgt één keer per week les van de vakdocent in het speellokaal.
 
Stagiaires
Bij ons op school kunt u stagiaires, zoals studenten van de Pabo en “Leerkrachten in Opleiding” (LIO’s) tegenkomen. Zij willen zich in de praktijk van het lesgeven bekwamen. Het is goed voor de studenten, maar ook goed voor de school. Op deze manier komen nieuwe ideeën en initiatieven de school binnen. Wij geven ook aan leerlingen vanuit het MBO ruimte om praktijkervaring op te doen. In dit geval gaat het dan meestal om leerlingen die de opleiding tot onderwijsassistente volgen.
Daarnaast zijn er soms maatschappelijke stages vanuit s.g. Helinium voor leerlingen uit de hogere leerjaren van het vmbo en havo/ vwo. Wanneer een stagiaire voor de klas staat of met een groepje leerlingen werkt, is het wel de groepsleerkracht die de eindverantwoording draagt.
 

Begeleiding
Kwaliteitscoördinator
Vanaf schooljaar 2021-2022 werkt EduMare met kwaliteitscoördinatoren en niet meer met intern begeleiders. De kwaliteitscoördinator heeft drie verschillende rollen in de school:

  1. De leercoördinator, realiseert passend onderwijs door middel van professionalisering in de school en het ontwikkelen van het team.
  2. De zorgregisseur, geeft samen met het team de zorg voor leerlingen vorm.
  3. De trendanalist, bepaalt samen met de leerteams en de school de ambities en stuurt waar nodig gericht bij.
Voorheen lag de focus vooral op het ondersteunen van leerlingen met speciale behoeften. Tegenwoordig begeleiden kwaliteitscoördinatoren ook leraren, coördineren ze de professionalisering van het team of sturen ze veranderprocessen aan.

Interne vertrouwenspersoon

De interne vertrouwenspersoon is iemand die verbonden is met school, bij wie je met vertrouwelijke zaken en persoonlijke problemen met betrekking tot schoolse zaken terecht kan. Zij heeft ook een preventieve functie in het voorkomen van problemen. De vertrouwenspersoon garandeert vertrouwelijkheid. Maar aan de andere kant heeft zij een meldplicht als er strafbare feiten aan het licht komen. Een veelvoorkomend misverstand is dat mensen met privéproblemen naar de vertrouwenspersoon gaan. Een vertrouwenspersoon heeft een duidelijke taakomschrijving: het gaat om schoolgerelateerde klachten.


Schoolmaatschappelijk werk (Kwadraad)
Een schoolmaatschappelijk werker (vanuit Kwadraad) ondersteunt bij problemen die ouders/verzorgers/leerkrachten ervaren. Leerkrachten kunnen via de kwaliteitscoordinator doorverwijzen. Ook ouders/verzorgers kunnen aangeven een gesprek te willen. Bijvoorbeeld als er vragen of zorgen zijn rondom de ontwikkeling, opvoeding en het gedrag thuis of op school van hun kind. Er is steeds nauw overleg met de kwaliteitscoördinator. Voor de ouders en de leerlingen is het goed te weten dat er slechts wordt gesproken over zaken als daar toestemming voor wordt gegeven. 

Jeugdverpleegkundige / Jeugdarts (Centrum voor Jeugd en Gezin)
De jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (dokters)assistenten, (ortho)pedagogen en andere deskundigen bieden advies, ondersteuning en denken graag met u mee. Heeft u een vraag, dan zoeken ze samen met u naar een antwoord. Of ze zoeken de juiste deskundige in hun netwerk. Zo maken ze samen met u gezond en veilig opgroeien mogelijk.

Ondersteuning
Conciërge
Wij hebben 3 dagen in de week een conciërge. Op de dagen dat zij aanwezig is, regelt zij de meeste facilitaire zaken over ons schoolgebouw. Dat varieert van controle van de veiligheid binnen de school tot het werkend krijgen van een uitgevallen digibord.

Administratief medewerker
De administratief medewerker verzorgt en onderhoudt de dagelijkse administratieve werkzaamheden van de school. Ze verwerkt de post en e-mails en houdt zich o.a. bezig met leerlingenadministratie, personeelsadministratie en de financiële administratie.