Medezeggenschapsraad


Wat doet de Medezeggenschapsraad?

De wet op de medezeggenschap geeft de Medezeggenschapsraad (M.R.), bestaande uit vertegenwoordigers namens de ouders en het schoolteam, de mogelijkheid het schoolbeleid ten aanzien van tal van zaken te beïnvloeden. De wijze waarop dit gebeurt, is vastgelegd in het reglement van de M.R. De raad bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. De raad is voorts bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden, de school betreffende. Hij is bevoegd over deze aangelegenheden aan het bevoegd gezag voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. De raad heeft instemmingsrecht of adviesrecht bij bepaalde beleidsvoornemens van het bestuur, afhankelijk van het onderwerp van de besluitvorming.
De M.R. stelt het bedrag vast dat ouders betalen aan de oudervereniging, het zgn schoolfonds.
De M.R. bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. De grootte van de school is bepalend voor het aantal leden.
Vanuit de M.R. hebben een ouder- en een teamlid zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Vertegenwoordigers van de medezeggenschapsraden van de scholen voor openbaar onderwijs van Voorne Putten Regio vormen samen de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De G.M.R. treedt uitsluitend in de plaats van de medezeggenschapsraden voor die zaken, die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle betrokken scholen.
 
Samenstelling Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden:
Namens de ouders:
Mevr. J. Roest 
Mevr. W. Giessen (secretaris)

Namens het team:
Mevr. N. Mulder
Mevr. L. Wiegel