Missie

Op deze openbare basisschool bereiden we onze leerlingen optimaal voor op de best passende vorm van voortgezet onderwijs. Om dit te bereiken zet het team de meest effectieve didactische en pedagogische aanpak in om alle leerlingen zoveel mogelijk kennis en vaardigheden te leren op het gebied van taal, rekenen, wereldoriëntatie, creatieve vakken en burgerschapsvorming èn ze te ondersteunen in hun persoonsontwikkeling"​​

Visie locatie Montessori

De naam en het bijzondere karakter dankt de school aan Maria Montessori, de grondlegster van de Montessorischolen. Haar onderwijs- en opvoedingsideeën zijn de grondslag van alle Montessorischolen en dus ook deze.
De kern van het Montessorionderwijs is het scheppen van ruimte voor het kind, om zich optimaal te kunnen ontplooien tot een harmonisch sociaal denkend mens.
Ieder kind krijgt de ruimte om de leerstof in zijn eigen tempo te doorlopen. Het kind ontwikkelt zich vanuit zijn eigen mogelijkheden.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen bekwaamheid verwerven om in het dagelijks, sociale en maatschappelijke leven goed te kunnen functioneren. Daarnaast hechten wij grote waarde aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid waarbij het bewustzijn, identiteit, zelfrespect en wil een grote rol spelen.

Visie locatie Wateringe

Goed eigentijds primair onderwijs aan alle leerlingen van de school waarbij het optimale leerrendement per kind wordt nagestreefd. Dit wordt bereikt door leerkrachten en leerlingen te laten samenwerken in clusters van leerjaren. De focus ligt op het aanleren van kennis en vaardigheden en het doen van onderzoek. Hierdoor worden zowel cognitieve vaardigheden als metacognitieve vaardigheden ontwikkeld, waardoor leerlingen over succesfactoren beschikken die ze kunnen inzetten in hun verdere (school) leven".

Kernwaarden
De volgende kernwaarden gelden voor beide locaties: