Visie en missie


Missie
Op deze opbrengstgerichte basisschool zal worden samengewerkt en geïnnoveerd om alle leerlingen te laten excelleren nu en in de toekomst in de voor hen best passende vorm van voortgezet onderwijs.

Visie locatie Montessori
De naam en het bijzondere karakter dankt de school aan Maria Montessori, de grondlegster van de Montessorischolen. Haar onderwijs- en opvoedingsideeën zijn de grondslag van alle Montessorischolen en dus ook deze.
De kern van het Montessorionderwijs is het scheppen van ruimte voor het kind, om zich optimaal te kunnen ontplooien tot een harmonisch sociaal denkend mens.
Ieder kind krijgt de ruimte om de leerstof in zijn eigen tempo te doorlopen. Het kind ontwikkelt zich vanuit zijn eigen mogelijkheden.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen bekwaamheid verwerven om in het dagelijks, sociale en maatschappelijke leven goed te kunnen functioneren. Daarnaast hechten wij grote waarde aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid waarbij het bewustzijn, identiteit, zelfrespect en wil een grote rol spelen.

Visie locatie Wateringe
Goed eigentijds primair onderwijs aan alle leerlingen van de school waarbij het optimale leerrendement per kind wordt bereikt. Dit wordt bereikt door leerlingen, leerkrachten en ouders te laten samenwerken, waarbij leerlingen de verantwoordelijkheid krijgen over het eigen leerproces. De focus ligt op kennis, onderzoek en ontdekkend leren. Hierdoor worden zowel cognitieve vaardigheden als metacognitieve vaardigheden sterk ontwikkeld, waardoor leerlingen over succesfactoren beschikken die ze kunnen inzetten in hun verdere (school) leven. Wij vinden het belangrijk dat kinderen behalve kennis ook vaardigheden aangeleerd krijgen.

Kernwaarden
De volgende kernwaarden gelden voor beide locaties:
Ambities
De ambities die geformuleerd zijn gelden ook voor beide locaties. De ambities zijn onderverdeeld in de school, het team, de leerling en de directie.

De school
Alles wat op deze school ondernomen wordt komt ten goede aan de ontwikkeling van alle leerlingen.
De schoolcultuur kenmerkt zich door een ‘growth mindset’.
De visie van de school heeft kenmerken van het cognitivisme, het sociaal constructivisme en het connectivisme.
De school werkt intensief samen met ouders en ziet ouders als educatief partners in het leren van de leerlingen.
Voor het verwerven, integreren, verbreden en verdiepen van kennis wordt gebruik gemaakt van het directe instructiemodel.
De school werkt met een haalbaar en gegarandeerd curriculum.
De school werkt met uitdagende leerdoelen en effectieve feedback.
De school zorgt voor een veilig en ordelijk klimaat.
Er is sprake van collegialiteit en professionalisering.
Er wordt gewerkt met doorlopende leerlijnen.
De school creëert flexibele individuele leerroutes.
De school werkt met professionele leergroepen.
De school functioneert als een high performance school.

Het team
Leerkrachten zien onderwijzen als een vak en gedragen zich als professionals.
Leerkrachten hebben de toewijding om alle leerlingen op een hoog niveau te laten leren.
Leerkrachten kunnen differentiëren in behoeften van leerlingen op het gebied van relatie, competentie en autonomie.
Leerkrachten gebruiken effectieve didactische strategieën.
Leerkrachten maken gebruik van effectief klassenmanagement.
Er wordt gewerkt met een leerplan per groep.
Leerkrachten zijn in staat (praktijk)onderzoek te doen waardoor zij hun onderwijs kunnen verbeteren.
Leerkrachten gebruiken nieuwe internationale publicaties om hun eigen praktijk te toetsen en te verbeteren.
Leerkrachten dragen bewust bij aan het creëren van professioneel kapitaal.
Leerkrachten gebruiken zowel formatieve als summatieve feedback.
Alle lessen staan in het teken van activerende, op samenwerking en reflectie gerichte didactiek.
Leerkrachten zorgen voor een goede balans in het verwerven van nieuwe kennis, het verbreden van bestaande kennis en het toepassen van kennis (elk 33%).
Leerkrachten nemen deel aan professionele leergroepen waarin gegevens over leerling-resultaten verzameld en geanalyseerd worden.
Leerkrachten willen zelf continu blijven leren.

De leerling
De leerlingen zijn nieuwsgierig, willen graag ontdekken, zijn leergierig en gemotiveerd. Leerkrachten stimuleren dit.
De leerlingen ontwikkelen zich in brede zin.
De leerlingen voelen zich thuis en de ervaren vertrouwen zodat zij durven experimenteren en onderzoeken.
De leerlingen weten dat respect, eigenaarschap, veiligheid en leren centraal de kernwaarden van de school zijn en gedragen zich hiernaar.

De directie
Door het werken met professionele leergroepen is er sprake van gedeeld leiderschap.
De directie van de school zorgt er voor dat de visie leidend is in het handelen van de professionele leergroepen.
De directie van de school weet daarom goed wanneer formeel en informeel leiderschap nodig is om de krachtige schoolontwikkeling te kunnen onderhouden.
De directie vindt het gewoon om regelmatig te reflecteren op het eigen functioneren. Hiervoor gebruikt de directie bijvoorbeeld een 360° feedback.
De directie geeft ook eerlijke maar vooral positieve feedback aan leerkrachten en andere collega’s in de school, en verwacht dit ook terug.
De directie van de school heeft heldere ambities, wil zich blijven ontwikkelen en inspireert anderen.
De directie bekijkt steeds, samen met leerkrachten, of de visie nog passend is bij de school en de maatschappij en past deze indien aan.
De directie stimuleert het van ego naar eco denken.
De directie heeft nauw contact met de stakeholders en zorgt dat deze goed geïnformeerd zijn.
 


Openbare Montessorischool Hellevoetsluis | Schoolslag 2 | 3223 ER Hellevoetsluis | tel: 0181-312967 | montessorischool@primovpr.nl